رتبه بندی و صلاحیت شرکت

رتبه بندی:
رتبه ۳ ابنیه
رتبه ۴ تاسیسات و تجهیزات
رتبه ۵ راه و باند